Črke · Letters · 字母 2.0

Spletna vizualna pesem · On-line visual poem · 网上视觉时


Zahteva · requirement · 需求: Firefox

Razširitev za Firefox · Firefox extension · Firefox 扩展
Namesti · Install · 安装工具栏  (1341 KB)

O · About · 关于

Slovensko
1.0 in 2.0
Razširitev spletnim stranem doda kombinacijo slovenske in angleške abecede iz animiranih 3D črk.
Vidnost posameznih črk se spreminja, ko tipkate.
Razširitev lahko vključite ali izključite, slednje omogoča običajno pregledovanje spleta.
2.0
Črke je možno premikati po spletni strani.
Črke se lahko samodejno razpršijo preko strani ali uredijo, animirano ali hipoma.
English
1.0 and 2.0
This Firefox extension adds a combination of 3D animated Slovene and English letters of the alphabet to any webpage.
The individual letters appear or disappear as you type.
The extension can be turned on or off, at which the latter enables you to experience normal browsing.
2.0
The letters can be moved across the web page.
The letters can scatter across the page or line up, gradually or instantaneously.
中文
1.0 + 2.0
“字母”扩展把活动立体斯英字母表加给你所上的网页。
你打字就改变个个字母的可见性。
这个扩展有开关按钮。扩展关上的时候你可以随便平静网上浏览。
2.0
你可以把字母挪到网页各处。
你可以把字母撒到网页各处还是把他们排列在网页上, 逐步地还是立刻地。

Primer · example · 例子

www.google.si
www.google.si + Črke · Letters · 字母

www.google.si + Črke · Letters · 字母
+ nekaj tipkanja · some typing · 打一些字以后

Črke · Letters · 字母

2.0: februar/maj 2007 · February/May 2007 · 2007 年 2/5 月
1.0: september 2006 · September 2006 · 2006 年 9 月

Avtor · author · 作者: Jaka Železnikar, jaka.org
Prevod v kitajščino · Chinese translation · 中文译文: Helena Motoh
Prevod v angleščino · English translation · 英文译文: Sunčan Patrick Stone
Ikone · icons · 图标: Mark James.

Zahteva · requirement · 需求
2.0: Firefox 2.0 - 2.0.0.*
1.0: Firefox 1.5 - 2.0.0.*